Общи условия доставка на Лангри ЕООД

Общи условия доставка на поръчани от Клиента стоки на Лангри ЕООД

1. Общи условия
1.1 Тези Общи условия за продажба и доставка, се прилагат за всички стоки и сделки с услуги между Лангри ЕООД (наричано по-долу „Лангри“) и Клиента. Различните от тези условия, предложени от Клиента са задължителни, само ако изрично са признати в писмена форма от Лангри.
1.2 Настоящите Общи условия за продажба и доставка, остават в сила, дори когато те не са изпратени със стоките или услугите, но са били доведени до знанието на клиента по един или друг начин, или са публикувани на сайта на фирмата www.langri.eu.
1.3 Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия за продажба и доставка е недействителна изцяло или частично, страните трябва да изготвят вместо него ново споразумение, подобно в правен и икономически ефект, ако е възможно.
1.4 Оферти (по-специално като намерени в ценоразписи, в брошури, интернет и т.н.) нямат задължителен статут към конкретната сделка между страните, освен ако и двете писмено не са се съгласили за това.
1.5 Всички споразумения и съответните законни декларации от страните по договора са валидни само ако са направени в писмена форма. В случай на конфликт между договорните разпоредби, договорени в писмена форма и тези общи условия, договорните разпоредби имат предимство.

2. Изпълнение на договора
2.1 Договорът се сключва въз основа на писмено потвърждение (може да бъде във вид на издаването на про-форма фактура или фактура също) от Лангри, че Лангри го приема.
2.2 Отклонения от реда на приемане на поръчката или фактурата се превръщат в неразделна част от договора, освен ако не е оспорено в писмен вид от клиента в рамките на пет работни дни от получаване или на приемане на поръчката. Правото на Клиента да се коригират прости грешки при фактурирането е запазено.

3. Обхват на доставените стоки и услуги
3.1 Посочва ясно при приемането на поръчката и/или про-форма / фактурата стоките и услугите, които се предоставят.
3.2 Лангри има право да ангажира подизпълнители или доставчици.

4. Ценообразуване
4.1 При липса на разпоредби за обратното, всички цени са в евро или в лева, без удръжки от всякакъв вид.
4.2 Доставката и опаковъчните разходи, както и разходите за прилагане на специални изисквания от страна на клиента са за сметка на клиента и може да се фактурират отделно. Клиентът носи отговорност за каквито и да било данъци (включително данък добавена стойност и други данъци върху продажбите), мита, и/или такси, прилагани във всяка страна (независимо дали пряко или косвено) във връзка с вноса, износа и/или продажбата на предоставените от Лангри стоки и услуги.
4.3 В случай на промени в ценообразуването, поради непредвидени обстоятелства в периода между сключването на договора и доставката (по-специално колебанията на валутните курсове и цените на доставчика), Лангри има право да коригира цените съответно, като информира своевремено Клиента.
4.4 Предпочитат се плащания по банков път. За суми не надвишаващи 200 лева, Лангри използва касов апарат и съответно издава касови бележки за направената покупка.
4.5 Лангри начислява отделно всички свързани със сделката банкови такси при внасянето на сумите по фактурата в брой, на каса в банката, в случай, че Клиентът предпочита да плати в брой.
4.6 За всяка една внесена сума от негово име, Клиентът получава оригинала на банковото бордеро, съгласно банковите правила.

5 Условия за доставка
5.1 Срокът на доставка, посочен в потвърждението на поръчката и фактура, се прилага и трябва да започне след сключване на договора или получаването на плащането, или изпращането на счетоводния документ.
5.2 Срокът на доставка се удължава пропорционално, ако:
5.2.1 Лангри не получи цялата необходима информация за изпълнение на договора в подходящ срок, или ако Клиентът впоследствие променя своите изисквания и по този начин се налага забавяне на доставката;
5.2.2 Възникват форсмажорни обстоятелства, които Лангри не може да преодолее, въпреки прилагането на дължимата грижа, независимо от това дали възникнат такива затруднения при Лангри, при клиента или в трета страна.
5.3 В случай на забавяне на доставката, Клиентът няма право на обезщетение или допълнителни облаги от Лангри. Клиентът няма право да се откаже от договора/поръчката.
5.4 Ако Лангри не е в състояние да достави навреме или изобщо, поради събития, които са извън нейния контрол, настъпващи при Лангри или неговите доставчици, Лангри има право да се откаже от договора, изцяло или частично. По-специално, Лангри си запазва правото да извършва частични доставки.

6 Прехвърляне на ползите и рисковете
6.1 Ползите и рисковете трябва да преминат към Клиента не по-късно от пристигането на пратката в уговореното място за доставка.
6.2 Ако изпращането е отложено по искане на Клиента или по други причини, независещи Лангри, рискът се прехвърля към клиента към момента на първоначално определеното време или дата за доставка. От този момент нататък, пратките се съхраняват за сметка и риск на Клиента.

7 Изпращане на стока, транспорт, монтаж и застраховка
7.1 Лангри организира изпращането и транспорта до уговореното местоназначение, освен ако не е уговорено друго. В такъв случай отговорността почва да тече от посочената дата на готовност за взимане на стоката от склада/офиса на Лангри.
7.2 Всяка застраховка срещу щети от всякакъв вид трябва да бъде отговорност на Клиента от момента на преминаване на риска върху него.
7.3 Лангри трябва да бъде информиран своевременно за всякакви специални изисквания, свързани с изпращането и транспорта. Всички допълнителни разходи могат да се фактурират отделно на Клиента.
7.4 Лангри се старае да предложи и намери най-приемливите за двете страни начини и срок на доставка.
7.5. Доставката на стоките е за сметка на Клиента, ако е извън територията на град София или ако не е било уговорено друго между страните.

8 Проверка и приемане на пратки
8.1 Клиентът трябва да инспектира доставеното веднага при получаването на стоката/машината и да уведоми Лангри писмено за всякакви дефекти/липси в рамките на деня на получаването. Стоките се считат за приети след изтичането на този срок.
8.2 Лангри, по свое усмотрение, може да отстрани дефекти, за които фирмата е уведомена, в съответствие с раздел 8.1, и които Лангри признава или които са напълно отнесени към Лангри или да замени дефектните стоки.
8.3 Клиентът не може да има никакви права или претенции, произтичащи от дефекти от всякакъв вид в пратки, различни от тези, изрично посочени в раздели 8 и 9.

9. Гаранция и отговорност за дефекти
9.1 Гаранционният срок започва да тече след пристигането на пратката в точката на местоназначение. Консумативите имат гаранция до съответните дати на тяхното изтичане. Не се предоставя нов гаранционен срок за подменени или ремонтирани стоки или компоненти от тях.
9.2 Гаранцията, дадена от Лангри се ограничава до договорените материали и/или предоставени услуги.
9.3 Претенциите на Клиента ще бъде ограничени до замяна на дефектните стоки, като Лангри не носи отговорност за каквито и да било последващи загуби или косвени загуби, включително загуба на доход и всички допълнителни дейности на клиента.
9.4 В случай, че иск за отговорност върху продукта подаден срещу Лангри от трета страна по отношение на дефект, който не може да е на Лангри, Клиентът е длъжен да обезщети Лангри за всички разходи, направени по този случай.
9.5 Лангри издава гаранционна карта, с описаните вътре гаранционни условия, за всяко изделие, което изначално има гаранция от производителя.

10 Конфиденциалност
10.1 Информация, предоставена от Лангри на Клиента за целите на изпълнението на договора не може да се използва за други цели на Клиента, нито да бъде разкривана на трети лица.
10.2 Лангри също така не трябва да разкрива поверителна информация и търговски тайни на Клиента на трети частни лица. Компании, принадлежащи към Лангри Групата са изключени от това правило.
10.3 Лангри може, при поискване или нареждане от съответен държавен орган да предостави нужната информация за дадена търговска сделка, като следва буквата на закона. В случай на иницииран търговски спор, пред съд или друга организация, Лангри може да осветли детайли от определена сделка, за  нуждите на изясняване на процеса.

11. Условия за плащане
11.1 Условия на плащане са до 5 дни от датата върху фактурата (или от проформа фактурата или друга дата вписана в документите по сделката).
11.2 В случай, че Клиентът изпадне в несъстоятелност, Лангри ще прекрати договора с него незабавно.

12 Запазване на собствеността
12.1 Всички продадени стоки остават собственост на Лангри докато условията на договора бъдат изпълнени и всички финансови задължения по плащането са изпълнени от страна на Клиента.
12.2 Доказателство за приключването на сделката и прехвърляне на собствеността на стоката/услугата от Лангри към Клиента е копие на платежното нареждане за извършеното плащане или издаването на касов бон от Лангри.

13 Приложим закон и място на юрисдикция
13.1 Договорът се подчинява на законите на Република България.
13.2 Единственото мястото на компетентност на всички правни спорове, възникнали между договарящите се страни трябва да бъдат съдилищата на Република България и в частност Софийския районен съд.

Тези Условия за доставка са приети на 30 януари 2017 в град София (България) и могат да бъдат променяни по всяко време от мениджмънта на ЛАНГРИ ЕООД.

Условията трябва да бъдат публикувани своевременно на всички принадлежащи на групата интернет сайтове и да бъдат на разположение при поискване в офисите на фирмата или търговските партньори на ЛАНГРИ ЕООД.

В случай на диспут, за меродавен се приема текстът написан на български език.

Нагоре ▲